/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,724,242
เปิดเพจ4,864,717

พระธาตุพ่อแม่ครูอาจารย์

พระอรหัตธาตุพ่อแม่ครูอาจารย์

พระธุดงคกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต


การที่ พระพุทธเจ้าทรงมีสาวกนั้น ถือ ว่าทรงได้พยานสำคัญในการตรัสรู้ของพระองค์ พุทธสาวก นอกจากปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุมรรคผล  และเป็นแบบอย่างในทางที่ดีแล้ว  ยังช่วยพระพุทธเจ้าเผยแพร่คำสอนให้แพร่หลาย  พุทธสาวกก็มีอยู่ ๔ ระดับ  คือ

๑.    พระโสดาบัน

๒.    พระสกทาคามี

๓.    พระอนาคามี

๔.    พระอรหันต์  ถือว่าเป็นระดับสูงสุด เพราะเป็นระดับที่ละกิเลสได้หมดสิ้น คือ บรรลุธรรมขั้นสูงสุด  มรรคผลนิพพาน

 

พระอรหันต์ทุกองค์ก็มีสภาวะเหมือนปุถุชน คือ มีชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่งก็ตาย แต่การตายของพระอรหันต์ คือ การดับสนิทของนามรูป ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเหมือนมนุษย์ปุถุชนธรรมดา ซึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่า นิพพาน

ส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกายนั้นไม่ใช่ของสวยงาม แต่ของพระอรหันต์มักปรากฏเป็นของสวยงาม  ที่เป็นเช่นนั้น  เกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ  คือ

      ๑.  จิตใจที่บริสุทธิ์มีพลังที่จะฟอกธาตุให้บริสุทธิ์ตามไปด้วย

      ๒.  เกิดจากการอธิฐานจิตก่อนเกิดขันธนิพพาน ขอให้ธาตุแตกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและสวยงามเพื่อประโยชน์ในการช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา

พระอรหันต์บางองค์ มีประวัติชีวิตตอนเป็นคฤหัสถ์ไม่สู้ดีนัก เคยทำผิดพลาดมา แต่ด้วยบุญที่สะสมไว้แต่อดีตชาติประกอบกับปัจจุบันชาติ และได้ครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐ จึงทำให้ไดบรรลุสิ่งที่มีค่าที่สุด คือ อรหันตผล

แม้พระอรหันต์จะบำเพ็ญบารมีมาด้วยเวลาที่ต่างกันแต่ผลที่ได้คือทางพ้นทุกข์เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ พระอรหันต์ทุกประเภทจึงเป็นผู้ควรแก่การเคารพกราบไหว้ แม้อัฐิธาติ หรือ พระธาตุของท่านก็ควรได้รับการบูชาเช่นกัน


อิมินา  สกฺกาเรน  พุทฺธานญเจว  อรหนฺตานญฺจ  ธาตุโย  อภิปูชยาม

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชา  พระธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทุกองค์  ด้วยเครื่องสักการะนี้แล

 



 

 


หลวงปู่เสาร์  กันตสีโร








หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต








หลวงปู่ชอบ  ฐานสโม








หลวงปู่หลุย จันทสาโร








หลวงปู่แหวน สุจินโน








หลวงปู่ขาว อนาลโย

















หลวงปู่ดูลย์ อตุโล








หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ








หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี







หลวงปู่สาม อกิญจโน


หลวงพ่อชา สุภัทโท





















Tags : พระธาตุพ่อแม่ครูอาจารย์ พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view