/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,569,264
เปิดเพจ4,566,293

ราม--ธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน 11 วัด วันที่ 15-17 ก.ค. 54 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.รามฯ


กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(สายท่านพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต )

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 2
จำนวน 11 วัด  ณ   5  จังหวัดภาคอีสาน
ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม , ร้อยเอ็ด , มุกดาหาร , สกลนคร และนครพนม


     1.วัดป่ามหาวีระสามัคคยาราม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม (หลวงพ่อสิงห์  สิริปุณโณ ศิษย์หลวงปู่ศรี  มหาวีโร )
     2.วัดประชาคมวนาราม ( ป่ากุง ) อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด ( หลวงปู่่ศรี  มหาวีโร )
     3.พระมหาเจดีย์ชัยมงคล  อ.หนองพอก  จ.ร้อยเอ็ด
     4.วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ( หลวงปู่่จาม  มหาปุญโญ )
     5.วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ( พระอาจารย์แบน  ธนากโร )
     6.วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร ( หลวงปู่่มั่น  ภูริทัตโต )
     7.วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ( หลวงปู่ฝั้น  อาจาโร )
     8.วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ( หลวงปู่่บุญหนา  ธัมมทินโน )
     9.วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ( หลวงปู่่คำพันธ์  จันทูปโม )
    10.วัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ( หลวงปู่่ตื้อ  อจลธัมโม )
    11.วัดป่าโชคไพศาล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ( หลวงตาแตงอ่อน  กัลยาณธัมโม )
 
     ...............................................................................................................................................................
 
                                                                    กำหนดการ
 
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554
 
เวลา 18.00 น.     เริ่มลงทะเบียน ณ ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
                           อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403

เวลา 20.00 น.     สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 20.30 น.     จัดที่นั่งบนรถ
เวลา 21.00 น.     รถออกจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง มุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน
 
วัน ศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2554
 
เวลา 07.00 น.     ถึงวัดป่ามหาวีระสามัคคยาราม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
                          ตักบาตรและนมัสการพระอาจารย์สิงห์  สิริปุณโณ , รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น.     ออกเดินทางไปวัดประชาคมวนาราม ( ป่ากุง ) อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
เวลา 10.00 น.     ถึงวัดประชาคมวนาราม ( ป่ากุง ) อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด ,
                          นมัสการหลวงปู่ศรี  มหาวีโร และ พระเจดีย์หินวัดป่ากุง

เวลา 11.30 น.     ออกเดินทางไปพระมหาเจดีย์ชัยมงคล  อ.หนองพอก  จ.ร้อยเอ็ด
เวลา 13.30 น.     ถึงพระมหาเจดีย์ชัยมงคล  อ.หนองพอก  จ.ร้อยเอ็ด
                          ( ความสูง 109 เมตร ตั้งอยู่บนยอดภูเขา งบประมาณการสร้างกว่าสามพันล้านบาท   
                         
สร้างโดยหลวงปู่ศรี  มหาวีโร )
เวลา 15.00 น.     ออกเดินทางไปวัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
เวลา 17.00 น.     ถึงวัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร , นมัสการหลวงปู่่จาม  มหาปุญโญ ,
                          นำสัมภาระเก็บเข้าที่พัก , ทำภาระกิจส่วนตัว

เวลา 19.00 น.     สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วัน เสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2554
 
เวลา 04.00 น.     ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว
เวลา 05.00 น.     ออกเดินทางไปวัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
เวลา 07.00 น.     ถึงวัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
                          ตักบาตรและนมัสการพระอาจารย์แบน  ธนากโร , รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น.     ออกเดินทางไปวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
เวลา 10.30 น.     ถึงวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร , นมัสการเจดีย์หลวงปู่หลุย  จันทสาโร และ หลวงปู่่มั่น  ภูริทัตโต
เวลา 11.30 น.     ออกเดินทางไปวัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เวลา 12.15 น.     ถึงวัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร , นมัสการเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่ฝั้น  อาจาโร
เวลา 13.00 น.     ออกเดินทางไปวัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เวลา 14.30 น.     ถึงวัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร , นมัสการหลวงปู่บุญหนา  ธัมมทินโน
เวลา 13.30 น.     ออกเดินทางไปวัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เวลา 17.15 น.     ถึงวัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม , นมัสการหลวงปู่คำพันธ์  จันทูปโม ,
                          นำสัมภาระเก็บเข้าที่พัก , ทำภาระกิจส่วนตัว

เวลา 19.00 น.     สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วัน อาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2554
 
เวลา 04.00 น.     ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว , สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่วัดศรีวิชัย
เวลา 06.00 น.     ออกเดินทางไปวัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เวลา 07.00 น.     ถึงวัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม , ตักบาตรและนมัสการเจดีย์หลวงปู่่ตื้อ  อจลธัมโม ,
                          รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น.     ออกเดินทางไปวัดป่าโชคไพศาล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
เวลา 10.45 น.     ถึงวัดป่าโชคไพศาล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร , นมัสการหลวงตาแตงอ่อน  กัลยาณธัมโม
เวลา 12.00 น.     เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา 22.00 น.     ถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( หัวหมาก ) โดยสวัสดิภาพ
 
                .......................................................................................................................................
 
รับจำนวน 60 คน  เดินทางโดยรถบัสพัดลม ค่าเดินทาง 1,600 บาท ( หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน )
ท่านจะได้รับแจกอาหารว่างวันละ 1 มื้อ ( นม+ขนม) และจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม 

ผู้สนใจ ติดต่อที่ 
คุณ อภิภัสร์  ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์  084-1232750

ท่านสามารถชำระค่าสวัสดิการได้ 2 วิธีโดย

1.  มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
     อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2.  โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประเภทออมทรัพย์ 
     เลขที่บัญชี  7442490109  ชื่อบัญชีนายอภิภัสร์  ปาสานะเก 
     เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรกลับมาแจ้งตามหมายเลขด้านบน

ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM
เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่  084-1232750 
และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร  มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

Credit        :  Apipat Pasanaga
Engine by : 
ติดต่อ Webmaster

     _____________________________________________________________________________________

ความคิดเห็น

 1. 1
  กาญจนา ชูสอน
    สาธุอนุโมทนาด้วยค่ะ
 2. 2
  ธราพงษ์ รัตนตระกูล
  ธราพงษ์ รัตนตระกูล thara889@hotmail.com 13/04/2011 22:49
    ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ
 3. 3
  พี่โจ้
  พี่โจ้ apipat36@hotmail.com 14/04/2011 12:19
    ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่  084-1232750  และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ
 4. 4
  ชมภัสสร
  ชมภัสสร thoki_codythailand@hotmail.com 17/04/2011 17:50
  อนุโมทนากับกิจกรรมดีๆ ค่ะ
 5. 5
  พี่ต๊ะ
  พี่ต๊ะ 20/04/2011 14:48

  ผมขอจอง 1 ที่ครับ ไปชัวร์ (โอนเงินแล้วจะโทรแจ้งให้ทราบ ประมาณสิ้นเดือน เม.ย นี้)

 6. 6
  ศานติไมตรี
  สาธุครับ
 7. 7
  oxozia
  oxozia 09/05/2011 10:15
  ไม่ได้เป็นนักศึกษาราม ไปได้มั้ยคะ
 8. 8
  พี่โจ้
  พี่โจ้ 09/05/2011 14:04
     ไม่จำเป็นต้องเป็นนักศึกษา ก็ไปได้ครับ
 9. 9
  MeaN
  MeaN 12/05/2011 02:09
  อนุโมทนาบุญครับ
 10. 10
  Tom
  Tom 12/05/2011 14:47

  อนุโมธนาบุญกับทุกท่านค่ะ

 11. 11
  ไม่ใช่นักศึกษา ม.ราม
  ผมสนใจ  เต็มยังอะครับ
 12. 12
  avio
  avio 04/06/2011 19:56
  สมาชิกใหม่ เต็มหรือยัง
 13. 13
  วัฒน์
  วัฒน์ chaiwathana2005@hotmail.com 11/06/2011 08:01
  ถ้ามีผู้สมัครเกิน ุ60 คน สมมุติว่ามีผู้สมัครประมาณ 100 คน จะสามารถจัดให้ไปได้หมดมั้ยครับ
 14. 14
  พี่โจ้
  พี่โจ้ 16/06/2011 09:57
  ตอนนี้ได้เพิ่มรถเป็นสองคันแล้วครับ รับได้ 120 คน  และผู้สมัครก็เกือบเต็มแล้วครับ
 15. 15
  แต้ม
  แต้ม jul-44@hotmail.com 21/06/2011 16:16

  อยากเข้าชมรมค่ะ เรียน ป.โทอยู่ที่ราม

  เป็นคนอุดรธานี ช่วงอยู่นั่นก็ทำบุญกับหลวงตาเป็นประจำ จนท่านละสังขาร

  พึ่งมาเรียนได้ช่วงต้นเดือน มิถุนายน ค่ะ

  คิดถึงทางนู้นเหมือนกัน  แต่ได้มาอ่านเจอเว็บนี้ อบอุ่นขึ้น อนุโมทนานะคะ

  อยากไปธรรมสัญจรด้วยจัง แต่เรียนศุกร์ เสาร์   ไม่แน่  บางทีหากไม่มีสอน จะไปด้วยนะคะ

  แล้วปิดรับสมัคร ช้าสุด วันไหนค่ะ (ฝากถามคุณโจ้) นะคะ

  อืม บอกบุญนิดนึง วันอาทิย์ที่ 26 มิ ย.นี้ ที่สวนแสงธรรม พุทธมณฑลสาย 3

  มีการทำบุญกุศลกัน  พ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่น เมตตามาด้วย

  รายละเอียดบุญนั้น www.watpa.com  แล้วเจอกันค่ะ

 16. 16
  พี่โจ้
  พี่โจ้ 01/07/2011 00:36

   


      ป.โท ก็สามารถเป็นสมาชิกชมรมได้ครับ  พระพุทธศาสนาไม่มีการปิดกั้นใครอยู่แล้ว  ส่วนธรรมะสัญจรนั้นถ้าสนใจต้องรีบสมัครนะครับเพราะใกล้เต็มแล้ว  การปิดรับสมัครนั้นไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนครับ  เต็มเมื่อไหร่ก็ปิดเมื่อนั้นครับ

 17. 17
  หนุ่มบ้านนอก
  อนุโมทนาด้วยครับ  เสียดายไม่มีโอกาสได้ร่วมเดินทางด้วยเพราะมีภาระบางอย่างต้องกระทำ แต่ขอเอาใจช่วยให้ทุกอย่างเรียบร้อยและสำเร็จไปได้ด้วยดีดังที่ตั้งใจไว้นะครับ
 18. 18
  บอย
  บอย 06/07/2011 10:34

  มีอาหารมังสวิรัสให้กินไหมครับ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view