/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,724,332
เปิดเพจ4,865,269

ข้อบังคับ ม.รามคำแหง

 


ข้อบังคับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน
พ่อแม่ครูอาจารย์พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2553

 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มี ข้อบังคับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จึงได้ตราข้อบังคับขึ้น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 . ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ”

ข้อ 2 . ให้ใช้ข้อบังคับนี้แก่สมาชิกกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

บรรดาข้อกำหนดใดของกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ขัดต่อข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ 3 . การใดที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้  ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยเรื่องนั้นๆ 

หากไม่มีข้อกำหนดดังว่านั้นบังคับใช้แก่กรณีใด ให้ดำเนินการตามประเพณีปฏิบัติของกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ถ้าประเพณีปฏิบัติเช่นว่านั้นก็ไม่มีด้วย  ให้ดำเนินการตามมติเสียงข้างมากของที่ประชุมกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อ 4 . ในข้อบังคับนี้

          “ กลุ่ม หรือ กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ” หมายถึง กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          “ สมาชิก ” หมายถึง สมาชิกกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          “ พระกรรมฐาน ” หมายถึง พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต

          “ ครูบาอาจารย์ ” หมายถึง ครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต

          “ คณะกรรมการ ” หมายถึงคณะกรรมการกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อ 5 . หลักธรรมคำสอนและแนวทางที่ยึดถือปฏิบัติ

          5.1 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยึดหลักธรรมคำสอนและแนวทางการปฏิบัติตามรอยบาทพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า หากหลักธรรมคำสอนหรือแนวทางการปฏิบัติใดที่ผิดเพี้ยน หรือสอนในสิ่งที่พระศาสดาไม่ทรงสอน หรือนอกรีตนอกรอยพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็น การทรงเจ้าเข้าผีก็ดี  การนับถือลัทธิบูชาไฟก็ดี การมีครูนำพาไปเที่ยวนรกสวรรค์ก็ดี การเชื่อว่านิพพานเป็นอัตตาก็ดี การเชื่อว่าการสวดมนต์เป็นการรบกวนภพภูมิอื่น หรือการเชื่อว่ามีดวงจิตอื่นมาสิงในร่างแล้วบรรลุธรรมในร่างนั้นก็ดี เหล่านี้ กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่ยอมรับ

          5.2 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยึดแนวทางการปฏิบัติของพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต

          5.3  นอกเหนือจากข้อ 5.2  กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอยอมรับแนวทางการปฏิบัติของสำนักต่างๆนอกเหนือจากสายท่านพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต ดังนี้

                 (1) หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธัมโม  วัดอัมพวัน  จ.สิงห์บุรี                            

                 (2) พระอาจารย์สนอง  กตปุญโญ  วัดสังฆทาน  จ.นนทบุรี

แนวทางการปฏิบัติของทั้ง 2 สำนักที่กล่าวมาในข้อ 5.3  กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยอมรับให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางรองได้ตามแต่ความชอบของสมาชิกแต่ละคน  แต่กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหงถือสายพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต เป็นแนวทางหลักของกลุ่ม

ข้อ 6 . กิจกรรมของกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

         6.1 กิจกรรมตักบาตรพระกรรมฐาน

         6.2 กิจกรรมธรรมะสัญจร

         6.3 กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น 

         6.4  กิจกรรมค่ายสมาธิภาวนา

การนิมนต์พระมาในกิจกรรมตามข้อ 6.1 ก็ดีหรือการจัดธรรมะสัญจรไปตามวัดในข้อ 6.2 ก็ดีหรือการจัดกิจกรรมค่ายสมาธิภาวนาไปตามวัดในข้อ 6.4 ก็ดี ซึ่งมิใช่สายพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต หาอาจจะทำได้ไม่

กิจกรรมตั้งแต่ข้อ 6.1 ถึง ข้อ 6.4 จะยกเลิกมิได้ ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ สมาชิกและคณะกรรมการในปีนั้นๆของกลุ่ม สามารถเสนอให้ทำได้ตามแต่เห็นสมควรให้จัดในปีนั้นๆ แต่ทั้งนี้กิจกรรมนั้นต้องเป็นไปในทิศทางที่พัฒนาให้กลุ่มเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น

ข้อ 7 . สมาชิกกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

         7.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะต่างๆภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

         7.2 บุคคลทั่วไป ได้แก่ นักศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี , อาจารย์ , เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง , นักศึกษาต่างสถาบัน รวมไปจนถึงบุคคลทั่วไปทุกสาขาอาชีพ

         7.3 สมาชิกในข้อ 7.1 และ ข้อ 7.2 ต้องเป็นผู้ที่เข้ามาในกลุ่มด้วยความสมัครใจ มิใช่สมัครเข้ามาในกลุ่มเป็นครั้งคราวเพื่อหวังผลประโยชน์

         7.4 สมาชิกทั้งในข้อ 7.1 และ ข้อ 7.2 ต้องเป็นผู้ที่มาช่วยงานหรือกิจกรรมของกลุ่มเป็นประจำหรือค่อนข้างบ่อย และสมาชิกคนอื่นๆรู้สึกได้ว่าบุคคลนั้นก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม

         7.5  สมาชิกทั้งในข้อ 7.1 และ ข้อ 7.2 ต้องเป็นผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคำสอนและแนวทางปฏิบัติตามข้อ 5

ข้อ 8. การสิ้นสุดความเป็นสมาชิกกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

         8.1 ตาย

         8.2 ลาออก

         8.3 กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                          ( 1 ) นำหรือพยายามนำคำสอนที่ขัดต่อข้อ 5  เข้ามาเผยแผ่ภายในกลุ่ม

                          ( 2 ) สร้างความแตกแยกในหมู่สมาชิก

                          ( 3 ) สร้างความเสียหายหรือเสื่อมเสียให้แก่ทางกลุ่มอย่างร้ายแรง

                          ( 4 ) จงใจกระทำการขัดต่อข้อบังคับหรือข้อกำหนดของกลุ่ม

                          ( 5 ) กระทำการอื่นใดอันไม่สมแก่ฐานะความเป็นสมาชิกของ กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

สมาชิกคนใดที่สถานะความเป็นสมาชิกกลุ่มสิ้นสุดลงตามข้อ 8.3  หากภายหลังต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นกลับตัวเสียได้ หรือพฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป และประสงค์จะกลับเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ก็ให้สมาชิกคนอื่นๆจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเข้าชื่อรับรอง แล้วให้ผู้นั้นกลับเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มตามเดิม

ข้อ 9 .  คณะกรรมการกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะคณะกรรมการกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ประกอบด้วย ประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก   ฝ่ายประชาสัมพันธ์   ฝ่ายการสงฆ์   ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายประสานงาน  ฝ่ายสถานที่  ฝ่ายทรัพย์สิน  ฝ่ายทะเบียน และ รองเลขานุการ 

คณะคณะกรรมการกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งสมัยมิได้

ข้อ 10 . คุณสมบัติคณะกรรมการกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

            10.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7.1 ข้อ 7.3 ข้อ 7.4 และข้อ 7.5

            10.2  เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม

            10.3 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และมีความทุ่มเทในการบริหารกิจกรรมกลุ่ม

            10.4 ไม่เคยเป็นบุคคลที่สถานะความเป็นสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามข้อ 8.3

            10.5 ไม่เป็นคณะกรรมการของ กลุ่มหรือชมรมหรือชุมนุมอื่น

ข้อ 11 . การเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

            11.1 ให้ทางกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เป็นประจำทุกปี ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานั้นๆ วันเวลาที่จัดการเลือกตั้งใหม่ตามแต่สมาชิกเห็นสมควร 

            11.2  การเลือกตั้งประธานกลุ่ม ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธาน สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ 2 วิธี โดย

                                  ( 1 ) สมัครด้วยตนเอง

                                  ( 2 ) สมาชิกกลุ่มเสนอชื่อ และบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อนั้นให้ความยินยอมด้วย

เมื่อได้ตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานแล้วไซร้ ให้สมาชิกกลุ่มทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ  และให้ถือเอาผู้ได้คะแนนเสียงข้างมากเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธาน

ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน ให้ทำการลงคะแนนเสียงใหม่จนกว่าจะได้ผู้มีคะแนนสูงสุดเพียงคนเดียว

            11.3 ในกรณีที่ปีใดมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานเพียงคนเดียว ผู้นั้นจะดำรงตำแหน่งได้ต่อเมื่อ ได้คะแนนรับรองไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในขณะนั้น

หากผลปรากฏว่าได้คะแนนรับรองไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าวมาในวรรคก่อนไซร้ ให้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วันนับแต่วันนั้น

            11.4 เมื่อถึงวันเลือกตั้งใหม่ตามข้อ 11.3 วรรคสอง ปรากฏว่ายังคงมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานเพียงคนเดียวและเป็นบุคคลเดิมตามข้อ 11.3  แม้ถึงว่าในการเลือกตั้งครั้งหลังนี้จะได้คะแนนรับรองไม่ถึงสองในสามส่วนก็ตาม  ผู้นั้นชอบที่จะดำรงตำแหน่งประธานได้

            11.5 เมื่อได้ตัวผู้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มแล้วไซร้ ให้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการตำแหน่งอื่นๆ โดยวิธีการให้สมาชิกกลุ่มเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนั้น แล้วให้สมาชิกรับรอง  เมื่อเสียงส่วนใหญ่รับรองก็ให้ผู้นั้นดำรงตำแหน่งนั้น

            11.6 เมื่อได้คณะกรรมการกลุ่มครบทุกตำแหน่งแล้ว ให้ทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยให้ประธานกลุ่มคนปัจจุบันและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงลายมือชื่อในหนังสือแต่งตั้ง  และให้คณะกรรมการชุดใหม่นั้นปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาต่อไป                      

ข้อ 12 . การพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                           12.1 ตาย

                           12.2 ลาออก

                           12.3  สมาชิก 2 ใน 3 ของกลุ่ม เข้าชื่อถอดถอนผู้นั้นออกจากตำแหน่ง

                           12.4. กรรมการตำแหน่งนั้นๆไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไม่ว่าจะเป็น ต้องเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือ ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง หรือเหตุอื่นใดในทำนองเดียวกัน

                           12.5. วาระการดำรงตำแหน่งสิ้นสุดลง เมื่อครบ 1 ปี

                           12.6 สิ้นสุดความเป็นสมาชิกเพราะได้กระทำการตามข้อ 8.3

ข้อ 13 . การมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน

หากประธานกลุ่มติดภารกิจ หรือ มีเหตุอื่นใด ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราว ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน คือ รองประธาน  หากรองประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน

หากกรรมการตำแหน่งอื่นๆไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ให้ประธานมอบหมายสมาชิกคนอื่นๆที่เห็นว่าเหมาะสมให้ปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได้ 

ข้อ 14 . การประชุมกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในการประชุมกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน  ให้แจ้งแก่สมาชิกทุกคนให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และแจ้งให้ทราบถึงวาระต่างๆที่จะประชุม

ภายใต้บังคับวรรคก่อน ในการประชุมที่ต้องมีการลงมติในเรื่องใดๆ ให้ถือว่าองค์ประชุมมีอยู่เพียงเท่าจำนวนสมาชิกที่มาร่วมประชุมในขณะนั้น  ผู้ขาดการประชุมถือว่าสละสิทธิ์ในการลงมติ

ในการประชุมกลุ่ม ผู้ที่มิใช่สมาชิกตามข้อ 7  จะเข้าร่วมประชุมมิได้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากที่ประชุม

การประชุมในเรื่องที่ถือว่าเป็นความลับของกลุ่มนั้น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ข้อ 15 . การตราข้อกำหนดกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อสมาชิกกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานเห็นว่าควรมี ข้อกำหนดกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง บังคับใช้ในเรื่องใด  ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

15.1 สมาชิกกลุ่มเข้าชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เสนอเรื่องต่อที่ประชุมว่าต้องการให้มีข้อกำหนดกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยเรื่องใด

15.2  การตราข้อกำหนดกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ขัดต่อข้อ 5  หาอาจจะทำได้ไม่

15.3  ให้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่า “ คณะอนุกรรมการร่างข้อกำหนดกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ทำการร่างข้อกำหนดกลุ่มว่าด้วยเรื่องนั้นๆ แล้วให้นำความในข้อ 20.3(1) ถึง (3) และข้อ 20.4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ให้ลดจำนวนอนุกรรมการตามข้อ 20.3(3) เหลืออย่างละ 1 คน

ในกรณีที่เป็นการร่างข้อกำหนดกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ที่เกี่ยวด้วยการเงิน ให้ตั้งผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี   หรือ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์หรือพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี   ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป  เป็นอนุกรรมกรรมการร่างข้อกำหนดกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน เพิ่มอีก 1 คน

ข้อ 16 . การแก้ไขเพิ่มเติม หรือ การยกเลิกใช้ ข้อกำหนดกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อต้องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ว่าด้วยเรื่องใดให้นำความในข้อ 15.1 ถึงข้อ 15.3 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่ต้องการยกเลิกข้อกำหนดกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ว่าด้วยเรื่องใด  ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 จึงจะยกเลิกได้

ข้อ 17 . การบริหารจัดการของตักบาตร 

อาหารที่เหลือจากการฉันของครูบาอาจารย์  หากมีบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆมาขอรับ ให้ประธานกลุ่มและฝ่ายการสงฆ์ เข้าไปกราบเรียนขอจากครูบาอาจารย์  ท่านว่าอย่างไรให้ดำเนินการตามนั้น  แต่ถ้าไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดมาขอรับ  ให้นำของนั้นถวายให้ท่านไปแจกทานทั้งหมด  และให้ทางกลุ่มขอไว้เฉพาะส่วนที่จะแจกสมาชิกและผู้ที่มาช่วยงานเท่านั้น

ข้อ 18 . การบริหารจัดการงบประมาณกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ให้จัดทำบัญชีงบประมาณกลุ่มแยกเป็น 3 บัญชี  คือ งบประมาณกิจกรรม  งบประมาณทำบุญ  และงบประมาณโครงการหนังสือธรรมะ

งบประมาณทำบุญ  หมายถึง  เงินบริจาคที่มีผู้ศรัทธาบริจาคเพื่อร่วมทำบุญและโดยเฉพาะใช้ในกิจการ  ดังนี้

เพื่อถวายครูบาอาจารย์ ,ค่าอาหารถวายครูบาอาจารย์ ,ค่าพาหนะครูบาอาจารย์

งบประมาณโครงการหนังสือธรรมะ  หมายถึง  เงินที่ได้รับบริจาคเพื่อจัดพิมพ์หนังสือธรรมะหรือประวัติพระกรรมฐาน

งบประมาณกิจกรรม หมายถึง เงินอย่างอื่นที่กลุ่มได้รับนอกเหนือจากงบประมาณทำบุญ และงบประมาณโครงการหนังสือธรรมะ

งบประมาณทำบุญก็ดี หรือ งบประมาณโครงการหนังสือธรรมะก็ดีจะนำมาใช้เป็นงบประมาณกิจกรรมหาได้ไม่  แต่งบประมาณกิจกรรมนั้นหากจะนำมาใช้เป็นงบประมาณทำบุญหรืองบประมาณโครงการหนังสือธรรมะก็ชอบที่จะทำได้

ในการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมนั้น เมื่อสิ้นปีการศึกษาต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาท

ข้อ 19 . การยืมทรัพย์สินกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หากมีบุคคล หรือ หน่วยงานใดมาขอยืมทรัพย์สินต่างๆของกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เช่น  เครื่องเสียง หรือ ภาชนะต่างๆ เป็นต้น  ทางกลุ่มอนุญาตให้ยืมได้โดยไม่คิดอัตราค่ายืม แต่ถ้าบุคคลหรือหน่วยงานที่ยืมประสงค์จะร่วมทำบุญก็ตามแต่ศรัทธา ทั้งนี้ต้องทำรายการในการยืมไว้เป็นหลักฐาน และให้แลกบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนไว้เป็นประกัน

ในกรณีที่เกิดความเสียหาย  บุคคลหรือหน่วยงานที่ยืมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ข้อ 20 . การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จะทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

           20.1 สมาชิกกลุ่มเข้าชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน เสนอในเรื่องที่ต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติม

           20.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักธรรมคำสอนและแนวทางที่ยึดถือปฏิบัติตามข้อ 5 และขัดต่อวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกลุ่มจะกระทำมิได้

           20.3 ให้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่า “ คณะอนุกรรมการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง”  ทำการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในเรื่องดังกล่าว  จำนวน 7 คน ประกอบด้วย

                    (1) ประธานกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน เป็นประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน

                    (2) ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน หรือ อดีตประธานกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จำนวน 1 คน

                    (3) ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ หรือ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จำนวน 3 คน  และ ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ หรือ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป อีก 2 คน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7.3 ข้อ 7.4  และข้อ 7.5

           20.4 เมื่อดำเนินการตามข้อ 20.3 แล้ว ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสมาชิกกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน  หากสมาชิก 2 ใน 3 เห็นชอบก็ให้ประธานกลุ่มลงนามและประกาศใช้เป็นข้อบังคับกลุ่มต่อไป

ข้อ 21 . การจัดตั้งเป็นชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ให้กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินการจัดตั้งเป็นชมรมหรือชุมนุมขึ้นตรงต่อองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ เมื่อเห็นว่าสมควร และโอกาสเอื้ออำนวย  เมื่อจัดตั้งเป็นชมรมหรือชุมนุมแล้ว ให้เปลี่ยนจากคำว่า กลุ่ม เป็น ชมรมหรือชุมนุม  และใช้ข้อบังคับนี้ตามเดิม

ห้ามมิให้ยุบ หรือ นำกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปรวมกับชุมนุมหรือชมรมหรือกลุ่มอื่นๆ   กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะยุบก็ต่อเมื่อไม่มีสมาชิกเหลืออยู่ในกลุ่มแล้ว

 

                                        

ประกาศ  ณ  วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2553

 

( นายอภิภัสร์  ปาสานะเก )
ประธานกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

Tags : ข้อบังคับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ่อแม่ครูอาจารย์พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view